تعداد مثلث ها با رئوس پررنگ را بشمارید.

در شکل پایین ، چند مثلث وجود دارد که هر سه رأس آن، نقاط پررنگ است؟
الف) ۱۱            ب) ۱۷            ج) ۲۰              د) ۲۹            هـ) ۳۵

 

معمای-المپیادی-تعداد-مثلث-ها-۴۳۳۳۱

نظرات شما