تعدادی عدد داریم، می خواهیم ببینیم کدامیک از آنها از بقیه بزرگتر است.

از سوالات المپیاد ریاضی کشور ایران
معمای-المپیادی-ترتیب-بزرگی-اعداد-۰۹۴۶۱
در مورد اعداد فوق، کدام گزینه درست است؟
۱) a<c<b (5               b<c<a (4               c<a<b  (۳              a<b<c  (۲            b<a<c
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار مطلب، پاسخ قابل مشاهده است.
نظرات شما