معمای بخش پذیری عدد پنج رقمی

عدد پنج رقمی مقابل را در نظر بگیرید:   (هر حرف نشانه یک رقم است)   abcde
این عدد بر ۴۱ بخش پذیر است. ثابت کنید هر عددی که از تبدیل دوری رقم های این عدد به دست آید، بر ۴۱ بخش پذیر است.

 

 

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما