جدول داریم به ابعاد ۹×۹ که آنرا با ارقام صفر و یک پر می کنیم تا شرایط مسئله حاصل شود. می خواهیم بیشینه و کمینه ارقام ۱ را بیابیم.

یک جدول ۹×۹ از اعداد ۰ و ۱ داریم. می دانیم در هر چهار خانه ای که تشکیل یک مربع ۲×۲ بدهند، حداقل ۲ و حداکثر ۳ بار عدد ۱ ظاهر شده است. حداقل و حداکثر تعداد یک های جدول، چقدر می تواند باشد؟
الف) ۴۱ و ۶۵            ب) ۴۰ و ۶۱            ج) ۳۶ و ۶۵              د) ۴۰ و ۶۵            هـ) ۳۶ و ۶۱
پاسخ:
یک ساعت بعد از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما