می خواهیم مجموع همه ی اعداد یکنوای چهار رقمی را بدست آوریم…

یک عدد طبیعی را یکنوا می گوییم هرگاه رقم صفر نداشته باشد و همچنین ارقام آن به صورت اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی مرتب شده باشند. مثلاً اعداد ۱۳۵۹ و ۷۲ یکنوا هستند اما اعداد ۲۲، ۲۰۳۴ و ۱۳۸۳ یکنوا نیستند. مجموع همه ی اعداد یکنوای چهار رقمی چند است؟
الف) ۱۳۹۹۸۶۰
ب) ۹۹۹۹۸۰
ج) ۷۹۵۵۴۲۰
د) ۱۲۶۰۰۰۰
هـ) ۴۹۴۹۵۵۰
پاسخ:
پاسخ یک ساعت بعد از انتشار مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما