عده ای به ترتیب وارد باغی شدند و به شماره ورود خود سیب چیدند …

عده ای به ترتیب وارد باغی شدند و به شماره ورود خود سیب چیدند …
اولی ، یکی … دومی ، دوتا … سومی ، سه تا … و …
سپس سیب ها را روی هم ریخته و بطور مساوی بین خود تقسیم کردند … به هرکدام ۹ (نه) سیب رسید.
سوال: تعداد نفراتی که سیب چیدند چند نفر بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

 

 

 

نظرات شما