مطالبی که احتمال آن می‌دهید که به یاد نمی‌آورید را در برنامه مرور نهایی خود مورد تاکید قرار دهید.

پر این چند روز باقیمانده که مرور نهایی درسها را انجام می‌دهید برخی مباحث که  خوب یاد گرفته‌اید اما احتمال می دهید که فراموش کنید را بیشتر مرور کنید تا در ذهنتان جا بیفتد و احتمال فراموشی آنها کم شود. این کار به اعتماد به نفس شما و نتیجه نهایی شما کمک می‌کند.

نظرات شما