از سری مسائل مسابقات ریاضی دبیرستانی آمریکا

قیمت کالایی، ۱۰% کاهش می یابد. اگر بخواهیم آن را دوباره به قیمت اولیه برگردانیم، قیمت فعلی چند درصد باید افزایش یابد؟
 الف) ۹ %
   ب) ۱۰ %
   ج) ۱/۹ ۱۰ %
    د) ۱۱ %
   هـ) ۱/۹ ۱۱ %
    و) هیچکدام
نظرات شما