محاسبه تعداد صفرهای ۱۵ فاکتوریل

اگر عدد !۱۵ (۱×۲×۳×۴×۵×۶×۷×۸×۹×۱۰×۱۱×۱۲×۱۳×۱۴×۱۵) در عدد نویسی در پایه ۱۲ به k صفر  و عدد نویسی در پایه ۱۰ به h صفر ختم شود، k+h برابراست با:
الف) ۵
  ب) ۶
  ج) ۷
  د) ۸
 هـ) ۹
نظرات شما