تعدادی کتاب با قطع های متفاوت داریم و می خواهیم با شرایطی خاص آنها را درون قفسه بچینیم…

شخصی ۵ کتاب قطع رُقعی، ۴ کتاب با قطع وزیری، ۳ کتاب با قطع جیبی دارد. او به چند طریق می تواند کتاب ها را در قفسه ای بچیند مشروط بر اینکه کتاب های هم اندازه، کنار هم باشند.
۱) ۵!×۴!×۳!×۳! = ۱۰۳۳۶۸
۲) ۵!×۴!×۳! = ۱۷۲۸۰
۳) ۵!×۴!×۳!×۳ = ۵۱۸۴۰
۴) ۵!×۴!×۳! / ۳ = ۵۷۶۰
۵) ۱۲۳×۳
نظرات شما