کشاورزی مبادرت به خرید و فروش تعدادی گوسفند می نماید…

کشاورزی ۷۴۹ گوسفند می خرد. ۷۰۰ گوسفند را روی هم به مبلغی معادل با مبلغ خرید ۷۴۹ گوسفند می فروشد. هر رأس از ۴۹ گوسفند باقیمانده را به قیمت یک رأس از ۷۰۰ گوسفند فروخته شده قیمت گذاری می کند و آن ها را می فروشد. او در کل این معامله چند درصد سود می کند؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما