سه ماشین R، Q، P کاری را با هم در زمان مشخصی انجام می دهند…

سه ماشین R، Q، P کاری را با هم در x ساعت انجام می دهند. همان کار را P به تنهایی با ۶ ساعت اضافه، Q به تنهایی با یک ساعت اضافه، R به تنهایی با x ساعت اضافه انجام می دهند. مقدار x برابر است با:
الف) ۲/۳
 ب) ۱۱/۱۲
  ج) ۳/۲
  د) ۲
 هـ) ۳
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما