با توجه به تجربه چند سال اخیر هر سال یک سوال از مبحث ماتریس در کنکور تجربی می‌آید.

با توجه به تجربه چند سال اخیر هر سال یک سوال از مبحث ماتریس در کنکور تجربی می‌آید. در چند سال اخیر این سوالات پیرامون وارون ماتریس ، استفاده از ماتریس در حل دستگاه معادلات و ضرب ماتریس بوده و بیشترین میزان به محاسبه وارون یا ترکیبی از وارون و توان یا وارون و ضرب اختصاص دارد. حل سوالات ماتریس ساده اما وقت گیر است. چنانچه بتوانید از روشهای میانبر برای سوالات این مبحث استفاده کنید مشکل وقت گیر بودن حل می‌شود. سرعت عمل در ضرب و جمع پاسخگویی به سوالات ماتریس را سریعتر می کند. در کل از آنجا که وقت هر سوال ریاضی یک و نیم دقیقه است اگر سرعت عمل خوبی داشته باشید می توانید در این فرصت به سوال ماتریس پاسخ بدهید.  در کل پاسخگویی به سوالات این مبحث برای شما یک امتیاز محسوب می‌شود اما توجه داشته باشید که رتبه های خوب کنکور معمولا به سوال ماتریس جواب می دهند.

نظرات شما