یکى از شرایط موفقیت، توانایی در مدیریت خویش است. مدیریت خود، پارامترهاى مختلفى دارد که یکى از آن ها، توانایى «نه » گفتن است. دانش آموزى که مى خواهد موفق باشد و پیشرفت کند باید بیاموزد «نه» بگوید. ممکن است عوامل مختلفى، شما را از انجام این برنامه بازدارد. تصور کنید که شما از مدرسه […]

یکى از شرایط موفقیت، توانایی در مدیریت خویش است. مدیریت خود، پارامترهاى مختلفى دارد که یکى از آن ها، توانایى «نه » گفتن است. دانش آموزى که مى خواهد موفق باشد و پیشرفت کند باید بیاموزد «نه» بگوید. ممکن است عوامل مختلفى، شما را از انجام این برنامه بازدارد.

یاد بگیرید «نه» بگویید!

تصور کنید که شما از مدرسه به خانه بازگشته اید و پس از استراحت،تصمیم گرفته اید ،دو درس را مطالعه کنید. مثلاً برای یکى از آن ها ۲ ساعت زمان بگذارید برای مطالعه ی درس همان روز مدرسه و همچنین حل چنداز مطالب تدریس شده و برای دیگرى ۱.۵ساعت در نظر بگیرید تا براى امتحان فرداى مدرسه آمادگى پیدا کنید.

 

بررسی کنید که چه عواملى مى تواند مانع انجام تصمیمات شما باشد؛ آن ها را لیست کنید. مثلاً شروع یک فیلم سینمایى، تماس یکى از دوستان و دعوت شما به حضور در مسابقه ی فوتبال یا … .آیا شما به این عوامل «نه» می گویید یا بلافاصله قید برنامه ریزیتان را میزنید و کار دیگری را جایگزین می کنید؟

 

توانایی «نه» گفتن ارتباط مستقیمی با اراده ما دارد.هرچه اراده قوی تری داشته باشیم راحت تر می توانیم «نه» بگوییم.

 

 

بسیاری مواقع « نه » گفتن، کمک هاى جدى در زندگى به ما خواهد کرد. اگر از همین حالا که آن را تمرین کنید و هنگامی که عواملى قصد بر هم زدن برنامه ریزى درسى شما را دارد، از آن استفاده کنید، حتماً در زندگى آینده، موفق تر خواهید بود.

تصور کنید که شما از مدرسه به خانه بازگشته اید و پس از استراحت،تصمیم گرفته اید ،دو درس را مطالعه کنید. مثلاً برای یکى از آن ها ۲ ساعت زمان بگذارید برای مطالعه ی درس همان روز مدرسه و همچنین حل چنداز مطالب تدریس شده و برای دیگرى ۱.۵ساعت در نظر بگیرید تا براى امتحان فرداى مدرسه آمادگى پیدا کنید.

برسی کنید که چه عواملى مى تواند مانع انجام تصمیمات شما باشد؛ آن ها را لیست کنید. مثلاً شروع یک فیلم سینمایى، تماس یکى از دوستان و دعوت شما به حضور در مسابقه ی فوتبال یا … .آیا شما به این عوامل «نه» می گویید یا بلافاصله قید برنامه ریزیتان را میزنید و کار دیگری را جایگزین می کنید؟

توانایی «نه» گفتن ارتباط مستقیمی با اراده ما دارد.هرچه اراده قوی تری داشته باشیم راحت تر می توانیم «نه» بگوییم.

برچسب ها:
نظرات شما