شرکت در آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، اهمیت خاصی دارد زیرا: -۱ وقتی دانش آموزی می داند که آموخته های او در موعد معینی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، مطالعات خود را، در مقایسه با زمانی که آزمونی در کار نیست، با سرعت و دقت بیشتری […]

شرکت در آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، اهمیت خاصی دارد زیرا:

وقتی دانش آموزی می داند که آموخته های او در موعد معینی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، مطالعات خود را، در مقایسه با زمانی که آزمونی در کار

نیست، با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد.

آزمون آزمایشی استاندارد، میزان یادگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را مشخص میکند و در نتیجه به آن ها کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی های

خود را اصولی تر انجام دهند.

بررسی نتایج حاصل از آزمون ها، به دانش آموز کمک می کند تا او بتواند موقعیت خود را نسبت به قبل، بررسی کرده و رشد یا افت تحصیلی خود را تعیین نماید.

آزمون های آزمایشی، مطالعات دان شآموزان را مهل تدار کرده و در نتیجه آ نها را وادار به فعالیت خواهد کرد.

بودجه بندی آزمون ها، به مطالعه ی دان شآموزان نظم داده و از آشفتگی درسی و ب ینظمی در برنامه ریزی آ نها جلوگیری می نماید.

شرکت در آزمون های آزمایشی، باعث آشنایی داوطلب با شرایط کنکور و آمادگی روحی و فیزیکی او جهت شرکت در جلسه کنکور خواهد شد. در بسیاری از موارد

دیده شده که دانش آموزان درس خوان با وجود تلاش بسیار زیاد، موفق به کسب رتبه ی مناسب در کنکور نشد هاند؛ و علت این موضوع در اکثر موارد آشنا نبودن این

دانش آموزان با فنون آزمون بوده است. این دان شآموزان به دلایلی همچون تحمل ساعات طولانی آزمون، برخورد با سؤالات دشوار، عدم تمرکز در جلسه، اضطراب،

تقسیم بندی نامناسب زمان بین تست ها، کنترل نکردن پاسخ نامه با سؤالات و … از موفقیت در کنکور باز می مانند. آزمو نهای آزمایشی به داوطلبان کمک خواهد

کرد تا حد زیادی خود را با شرایط روحی و فیزیکی آزمون سازگار نمایند و همچنین به جز آمادگی روحی، هنر آزمون دادن را نیز بیاموزند.

 

فواید آزمون های آزمایشی

نظرات شما