هر صبح برنامه روزتان را در ذهنتان مرتب سازی کنید.

هر سبح که از خواب بر می‌خیزید می‌دانید که در طول روز چه کارهایی را باید انجام بدهید. این کارها را در ذهن خود مرور کنید و آنها را بر طبق اهمیت و همچنین ساعتی که باید آنرا انجام دهید مرتب کنید. این مرتب‌سازی ذهنی کارهای روزانه شما را برنامه‌مند و هدفمند می‌کند و باعث می‌شود از روز خود استفاده بهتری بکنید.

نظرات شما