شاگردان کلاس اول ابتدایی دربارۀ عکس خانوادگی بحث میکردند. در عکس پسر کوچکی، رنگ موی متفاوتی با سایر اعضای خانواده داشت ویکی از بچه ها گفت: «او فرزند خوانده است.» دختر کوچکی گفت: «من دربارۀ فرزند خواندگی همه چیز میدانم، چون خودم فرزند خوانده هستم.» یکی دیگر از بچه ها پرسید: «فرزند خواندگی یعنی چی؟» […]

شاگردان کلاس اول ابتدایی دربارۀ عکس خانوادگی بحث میکردند. در عکس پسر کوچکی، رنگ موی متفاوتی با سایر اعضای خانواده داشت ویکی از بچه ها گفت: «او فرزند خوانده است

دختر کوچکی گفت: «من دربارۀ فرزند خواندگی همه چیز میدانم، چون خودم فرزند خوانده هستم

یکی دیگر از بچه ها پرسید: «فرزند خواندگی یعنی چی؟»

دخترک گفت: «یعنی اینکه به جای شکم مادر، در قلب مادرت رشد کنی

آنچه شما را به خانواده تان پیوند میدهد رابطه خونی تان نیست، بلکه احترام و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس میکنید.

«ریچارد باخ»

 

شاگردان کلاس اول ابتدایی دربارۀ عکس خانوادگی بحث میکردند. در عکس پسر کوچکی، رنگ موی متفاوتی با سایر اعضای خانواده داشت ویکی از بچه ها گفت: «او فرزند خوانده استدختر کوچکی گفت: «من دربارۀ فرزند خواندگی همه چیز میدانم، چون خودم فرزند خوانده هستمیکی دیگر از بچه ها پرسید: «فرزند خواندگی یعنی چی؟»دخترک گفت: «یعنی اینکه به جای شکم مادر، در قلب مادرت رشد کنیآنچه شما را به خانواده تان پیوند میدهد رابطه خونی تان نیست، بلکه احترام و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس میکنید.«ریچارد باخ»شاگردان کلاس اول ابتدایی دربارۀ عکس خانوادگی بحث میکردند. در عکس پسر کوچکی، رنگ موی متفاوتی با سایر اعضای خانواده داشت ویکی از بچه ها گفت: «او فرزند خوانده استدختر کوچکی گفت: «من دربارۀ فرزند خواندگی همه چیز میدانم، چون خودم فرزند خوانده هستمیکی دیگر از بچه ها پرسید: «فرزند خواندگی یعنی چی؟»دخترک گفت: «یعنی اینکه به جای شکم مادر، در قلب مادرت رشد کنیآنچه شما را به خانواده تان پیوند میدهد رابطه خونی تان نیست، بلکه احترام و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس میکنید.«ریچارد باخ»

برچسب ها:
نظرات شما