بازی طناب کشی هم یکی دیگر از بازی های مشهوری است که درهر دو فضا قابل اجراست .

بازی طناب کشی هم یکی دیگر از بازی های مشهوری است که درهر دو فضا (فضای باز و فضای بسته) قابل اجراست . تعداد افراد شرکت کننده بین ۸ تا ۱۰نفر دردو گروه است . طناب استاندارد مورد نیاز به طول کل نفرات یا ۳۳ متر از جنس کنف و ضخامت ۱۰تا ۱۲ سانت می باشد  توجه داشته باشید که هیچ گره یا حلقه های در طناب وجود نداشته باشد . یک رشته پارچه قرمز در نقطه مرکزی طناب آویزان می شود و دو رشته پارچه زرد در دو طرف پارچه قرمز به فاصله ۴ متر از نقطه وسط برای قضاوت بهتر بسته و آویزان می شود . برای شروع بازی افراد انتخاب شده هر تیم روبه روی هم صف کشیده و طناب را از یک سمت با هر دو دست (بدون دستکش ) میگیرند . یعنی طناب از بین دو دست و بازوی بازیکن ها رد شود.

هیچ مانعی نباید باعث شود که طناب آزاد حرکت نکند . پا های بازی کن ها به طرف جلو دراز می شود و جلوتر از زانوها قرار می گیردو در تمام مدت اجرای بازی بدن حالت کششی دارد. با سوت داور بازی شروع می شود و تیمی برنده خواهد بود که بتواند زودتر به نقطه مرکز طناب یا همان رشته قرمز رنگ دست پیدا کند .

نظرات شما