در کنکور سراسری گروه رياضی و فيزيک در کنکور دارای سه زير مجموعه مي باشد که ضرايب درس ها در زير گروه های مختلف متفاوت مي باشد. جدول زير ضرايب و رشته ها را به تفکيک زير گروه ارائه می کند :   زيرگروه‌هاي آزمايشي مجموعه رشته‌هايي که د‌‌روس امتحاني آن‌‌ها د‌‌اراي ضرايب […]

 

 

در کنکور سراسری گروه رياضی و فيزيک در کنکور دارای سه زير مجموعه مي باشد که ضرايب درس ها در زير گروه های مختلف متفاوت مي باشد. جدول زير ضرايب و رشته ها را به تفکيک زير گروه ارائه می کند :

 

زيرگروه‌هاي آزمايشي

مجموعه رشته‌هايي که د‌‌روس امتحاني آن‌‌ها د‌‌اراي ضرايب يکسان مي‌باشند‌‌

 

زير گروه 1

 مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها)،د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي رباتيک، مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(IT)، مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي مواد‌‌( تمام گرايشها)، مهند‌‌سي نساجي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوا و فضا، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما، هوانورد‌‌ي(تمام گرايش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري، کارد‌‌اني معماري، کارد‌‌اني معماري سنتي، رياضي(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بيري رياضي، فيزيک، د‌‌بيري فيزيک، آمار، کارد‌‌اني آمار، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)، کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)، تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي، مهند‌‌سي کشاورزي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران روستايي، مهند‌‌سي د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما، کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي، معلم فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي علمي- کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها)، تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما، کارد‌‌ان فني کشتي، کارد‌‌ان فني حفاري، کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)، تکنولوژي آبياري، کارد‌‌ان فني نساجي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني معماري، مهند‌‌سي پزشکي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي، مهنسي خط و سازه‌هاي ريلي،مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي، کارشناسي مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، کارشناسي حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي، کارد‌‌ني تسليحات، کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي، علوم کامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و اقتصاد‌‌، معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و علوم سياسي، معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، اد‌‌بيات و زبان عربي، معارف اسلامي و الهيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازي، د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)، علوم پايه نظامي، الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)، الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حد‌‌يث، کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي، مد‌‌يريت بيمه، مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي، کارد‌‌اني امور گمرکي،‌ کارد‌‌اني حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني امور بيمه، کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني، روابط سياسي، علوم سياسي، فلسفه، کارد‌‌اني امور بانکي، مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي، علوم سياسي(گرايش امنيت ملي)، کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي، علوم اسلامي، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتي، امور د‌‌فتري، تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي، کارشناسي توليد‌‌ سيما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌يث(تمام گرايش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني برق، تربيت د‌‌بير فني عمران، علمي- کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي(ناوبري هوايي)، کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي، د‌‌کتراي پيوسته رياضي، د‌‌کتراي پيوسته فيزيک، د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي، علوم و فنون هوانورد‌‌ي، خلباني هليکوپتري، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري، مهند‌‌سي سيستم، مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي، آباد‌‌اني و توسعه روستاها، ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي، اطلاعات نظامي، تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي، علوم قرآني- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌، کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست، کتابد‌‌اري، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق شافعي، روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)، خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي، کارشناسي خبرنگاري، کارد‌‌اني اويونيک هواپيما. مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 2) .   

 

زيرگروه‌ 2

مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي، کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيمي، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمر، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني، مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي اکتشاف نفت، شيمي(تمام گرايش‌ها). مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 3) .   

 

زيرگروه‌ 3

کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني صنايع شيميايي، کارد‌‌ان فني صنايع غذايي، کارد‌‌اني ايمني صنعتي، معلم فني صنايع چوب، کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)، الکترونيک هواپيمايي، مخابرات هواپيمايي، معلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان صنايع چوب، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چوب، کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ، کارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي، معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چاپ، کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي، مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 3)، فيزيک(با ضريب 2) و شيمي (با ضريب 3) .     

 
 
 

 

دانش آموزان گرامي  به جدول زير دقت کنيد

درس

ضريب

ادبيات

4

عربي

2

معارف

3

زبان

2

ديفرانسيل

6

گسسته

2.75

هندسه

3.25

فيزيک

9

شيمي

6

 

جدول بالا براي زير گروه يک می باشد. اين زير گروه شامل بيشترين رشته است .همان طور که مشاهده می کنيد براي اين زير گروه ضرايب دروس رياضي به تفکيک امده است. اين جدول ارزش اصلی سوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می کند. اعدادي که در جدول اول آمده است . بايد در عدد  3 ضرب شوند تا ارزش پاسخ گويی آنها در مقابل دروس عمومی مشخص شود.(مثلا برای زير گروه اول :رياضی 12 ، فيزيک 9 ،‌شيمی 6 ، ادبيات 4 ، معارف 3 ، عربی2، زبان 2 )

ضرایب و زیرگروه های رشته ی ریاضی

نظرات شما