سعی کنید ترس را کنار بگذارید . از اینکه در اینده چه پیش خواهد امد و اینکه آیا در زمان مناسب درسها تمام میشود یا نه دوری کنید!

سعی کنید ترس را کنار بگذارید . از اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد و اینکه آیا در زمان مناسب درسها تمام میشود یا نه دوری کنید! مهم ترین نکته دور کردن افکار منفی و جایگزین کردن افکار مثبت و روحیه بخش است . باید در طول شبانه روز بطور مداوم مشغول درس باشید و به خود بگویید من تمام تمرکز و حواسم در مطالعه است و به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنم. نگذارید زمان مطالعه ی شما به افکار منفی بگذرد. بدنبال اثبات خود و تواناییهایتان باشید. اگر میدانید که میتوانید اجازه ندهید حرفهای اطرافیان شما را مایوس یا ناامید کند! به آنها نشان دهید که از پس انجام کارهای بزرگ برخواهید آمد و میتوانید اثبات کنید که آنها در اشتباه هستند!

نظرات شما