با حفظ شادابی خود در طول سال به موفقیتتان کمک کنید

آرامش با شادابی ارتباط مستقیم دارد. آن قدر حجم کار خود را زیاد نکنید و آن قدر به خود سخت نگیرید که هرچه به کنکور نزدیک تر شوید، خستگی و بی حوصلگی شما را فراگیرد. باید آن قدر سرحال و شاداب باشید که وقتی به روز کنکور می رسید با روحیه ای آماده سر جلسه آماده شوید. برای سرحالی و شادابی، رعایت چند نکته لازم است :

اول: نظم

دوم: ورزش و نرمش که حتماً باید هر روز انجام شود.  بخصوص اول صبح، حرکات ورزشی انجام دهید اما ورزش سنگین نکنید و خود را خسته نکنید.

سوم: تغذیه مناسب است که درباره آن همین کنارها مفصل صحبت شده .

نظرات شما