شما یک سال تا کنکور پیش رو دارید. برنامه ریزی و تلاش یک ساله کار سختی است و کارهای سهت با نظم و پشتکار به نتیجه می‌رسد. از امروز به کارهای خود نظم دهید و تلاش کنید تا برنامه‌ریزی خود را به درستی پیش ببرید. نداشتن نظم باعث درست انجام نشدن برنامه ریزی می‌شود و […]

شما یک سال تا کنکور پیش رو دارید. برنامه ریزی و تلاش یک ساله کار سختی است و کارهای سهت با نظم و پشتکار به نتیجه می‌رسد. از امروز به کارهای خود نظم دهید و تلاش کنید تا برنامه‌ریزی خود را به درستی پیش ببرید. نداشتن نظم باعث درست انجام نشدن برنامه ریزی می‌شود و در نهایت موجب می‌شود که نتیجه خوبی در کنکور نگیرید.

نظرات شما