تست معارف اسلامی کنکورهای گذشته با پاسخ تشریحی

با توجه به روایت نبوی، هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند، کدام پاداش را دریافت می‌کند؟

۱) مردمی که به آن سنت عمل می‌کنند، بخشی از ثوتب را به آن فرد هدیه خواهند کرد

۲) ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص می‌گذارند بدون آنگه از اجر انجام دهنده کم شود

۳) شخصی که آن سنت را جاری ساخته اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد

۴) ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام داده‌اند تقسیم می شود، هرچند مرده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: « هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص می‌گذارند بدون این که از اجر انجام دهنده آن کم کنند.»

 

نظرات شما