تست کنکور فلسفه سالهای قبل رشته علوم انسانی

اعتقاد به کدام مطلب، معتقدان به اصالت فرد را از طرفداران اصالت جامعه جدا می‌کند؟

۱) وجود جامعه وابسته به وجود افراد است

۲) جامعه همان مجموع افراد است

۳) جامعه تجمع مردمی با هدفهای مشترک است

۴) حیثیت اجتماعی وابسته به وجود جامعه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

پیروان مکتب اصالت فرد در جامعه شناسی، در حقیقت جامعه را چیزی غیر از مجموع افراد نمی‌دانند و برای جامعه جدای از افراد حیثیت و وجود مستقلی قائل نیستند.

نظرات شما