تست فلسفه کنکور سالهای قبل رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

کدام عبارت درباره علوم تجربی دست است؟

۱) اعتبار علمی تعمیم های تجربی در اصل وابسته به تجربی نیست

۲) عامل قطعیت یک قانون تجربی مشاهدات مکرر دانشمندان است

۳) تجربه‌ی علمی هر چند با اصول عقلی همراه گردد، قابل تعمیم نیست

۴) جواز تعمیم تجربه را اصول علمی هر دانش‌ برای دانشمندان آن فراهم می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

اولا عامل قطعیت یک قانون تجربی اصول فلسفی علوم تجربی است، نه مشاهدات مکرر دانشمندان. ثانیا همین اصول ضروری عقلانی هستند که تجربه علمی را تعمیم پذیر می‌کنند و ثالثا جواز تعمیم تجربه را نه اصول علمی بلکه اصول فلسفی از جمله علیت و فروع آن (ضرورت – سنخیت) برای دانشمندان فراهم می‌کنند.

 

نظرات شما