تست فلسف و منطق کنکور علوم انسانی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

وقتی می‌گوییم یک صفت نسبت به یک مفهوم عرضی است، به کدام معناست؟

۱) جزء ذات آن مفهوم نیست

۲) همیشه همراه آن مفهوم نیست

۳) نیاز به علتی غیر از علت مفهوم دارد

۴) مصادیقی از ماهیت، آن صفت را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۱

مفاهیمی که صفت یک مفهوم دیگر قرار می‌گیرند اما جز ذات آن مفهوم نیستند و درونی آن محسوب نمی‌شوند، عرضی نام دارند.

نظرات شما