سوال عربی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

عیّن الخطا:

۱) و لا تحزن بمصیبه قد وصلت الیک:  و بر مصیبتی که به تو رسیده است محزون مشو

۲) فانت لا تعلم ماذا قد اخذ الله منه: زیرا تو نمی‌دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته است

۳) لا تحسد احداً علی نعمه أعطاه الله: بر کسی بخاطر نعمتی که خداوند به او داده است حسادت نورز

۴) فانت لا تعلم ماذا سیعطیک الله بدلها:  چه تو نمی‌دانی پرورگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

سیعطیک: به تو دخواهد داد / الله: خدا / بدلها: به جان آن

ترجمه درست:

تو نمیدانی خداوند به جای آن چه چیزی را به تو خواهد داد

نظرات شما