تست عربی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

«من عرف الدنیا معرفهً حقیقیّه، لا تخدع قلبَه ظواهرها الخلّابه!»

۱) اگر کسی واقعاً دنیا را بشناسد، ظاهر دلربایش او را فریب نمی‌دهد!

۲)آنکه حقیقت دنیا را شناخته باشد، ظاهر فریبنده آن  فریبش نمی‌دهد!

۳) آن‌کسی که دنیا را عمیقاً شناخت، به ظواهر خوش آن دل خوش نمی‌کند!

۴) کسی که دنیا را به طور واقعی بشناسد، ظواهر دلربای آن قلبش را نمی‌فریبد

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

«من»: کسی که (بهتر است هر کس معنا شود)(از ادات شرط)

عرف: بشناسد (فعل شرط)

معرفه حقیقیه: به طور واقعی

لاتخدع: نمی‌فریبد (جواب شرط)

قلبه: قلبش را

ظواهرها الخلّابه: ظواهر فریبنده آن، ظواهر دلربای آن

 

درگزینه ۱ :« اگر، واقعا ، ظاهر و او را» نادرست اند

در گزینه ۲: « حقیقت دنیا، شناخته باشد، ظاهر و فریبش نمی‌دهد» نادرست اند

در گزینه ۳: « شناخت، خوش، دل خوش نمی‌کند» نادرست اند

 

نظرات شما