سوال عربی کنکورهای قبلی

عیّن اللّام ناصبهً:

۱) لیکرّم کلِّ منّا العلماء الکبار فی المجتمع!

۲) نرجو الله لجمیع شعبنا التّوفیق و السّعاده فی حیاتهم!

۳) هو یعمل کثیراً لتوفیر ما یحتاج الیه فی البیت!

نتلو آیات الحقّ لیهدینا الله الصّراط المستقیم!

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۴ درست است

«لام ناصبه» یا  « لام تعلیل»  بر سر فعل مضارع می آید و عموماً از دلیل و علت انجام کار سخن می گوید. در این گزینه «یهدی» فعل مضارع منصوب با « لام ناصبه» است

در گزینه ۱ : لام به کار رفته از نوع جازمه است.

در گزینه ۲: لام از نوع جارّه است

در گزینه ۳: لام از نوع جارّه است.

نظرات شما