تست شیمی کنکور رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

در ساختار لوییس آنیون تری کلرو استات (به ترتیب از راست به چپ) در مجموع چند اتم دارای چهار قلمرو الکترونی‌اند و چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟

۱) ۵، ۱۴

۲) ۵، ۱۳

۳) ۴ ،۱۴

۴) ۴، ۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

شیمی ۲۴۳ - ت۹۵

نظرات شما