تست شیمی کنکور سالهای قبل رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

تغییر عدد اکسایش یک اتم کربن در واکنش سوختن کامل کدام دو ماده با هم برابر است؟

۱) اتان و اتین

۲) اتان و بنزن

۳) اتین و اتن

۴) اتین و بنزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

باید عدد اکسایش اتمهای کربن در هر دو ترکیب یکسان باشد

اتان     c=-3   C2H6

اتین  c= -1       C2H2

بنزن   c=-1      C6H6

اتن  c=-2    C2H4

پس عدد اکسایش اتمهای کربن در هر دو ترکیب یکسان باشد.

نظرات شما