سوال فیزیک رشته ریاضی کنکورهای قبل

فیزیک سوال

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است

 

فیزیک پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما