سوال ادبیات کنکورهای قبل

در متن «پادشاه موفّق آن است که کارهای او به ایثار صواب، نزدیک باشد و از طریق مضایقت دور؛ نه کسی را به حاجتْ تربیت کند و نه از بیم، عقوبت روا دارد و پسندیده تر اخلاق ملوک رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتگاران مرزیّ اثر »  چند غلط املایی یافت میشود؟
١) یک

٢) سه

٣) دو

۴) چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

املای درست واژه: مرضی: مورد رضایت
معنی متن « و پادشاه موفّق کسی ست که کارهایش به ایثار شایسته نزدیک و از سخت گیری دور باشد؛ نه کسی را به خاطر نیاز پرورش دهد و نه کسی را از ترس مجازات کند و پسندیده ترین رفتار پادشاهان اشتیاق نشان دادن به انجام کارهای نیک [و] شایسته و گرامی داشتن خدمتکارانی‌ست که خدمات پسندیده دارند  »

نظرات شما