چند مورد جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل می‌نمایند؟ هاگ و گامت سرخس، از نظر ……………… به یکدیگر شباهت دارند. الف ) شکل و اندازه        ب) توانایی تقسیم شدن       ج) عدد کروموزومی     د) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می‌آیند ۱)۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴)۴ پاسخ: گزینه ۱ صحیح است

چند مورد جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل می‌نمایند؟

هاگ و گامت سرخس، از نظر ……………… به یکدیگر شباهت دارند.

الف ) شکل و اندازه        ب) توانایی تقسیم شدن       ج) عدد کروموزومی     د) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می‌آیند

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است

نظرات شما