تست زیست شناسی کنکور ۹۵ با پاسخ تشریحی

در ماهیچه سه سر بازو هنگام انجام انفباضی ………………….

۱) با کشش ثابت، از نوارهای روشن سارکومرها کاسته می‌شود.

۲)‌ از نوع ایزومتریک، خطوط z به رشته‌های ضخیم تر نزدیک می‌شوند.

۳) خفیف و مداوم، رشته‌های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می‌گردند.

۴) از نوع ایزومتریک قطعا با مصرف یک مولکول گلوکز بیشترین مقدار انرژی تولید می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

در انقباض ایزوتونیک (با کشش ثابت) طول ماهیچه تغییر میکند و کوتاه می‌وشد و از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می‌شود.

نظرات شما