تست کنکور زیست شناسی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

خون سرخرگ بند ناف جنین انسان ……………………… خون ……………….. ماهی، ………………… است

۱) همانند – سرخرگ پشتی – روشن

۲) برخلاف – سیاهرگ شکمی – تیره

۳) همانند – سرخرگ شکمی – بیره

۴) برخلاف – سرخرگ آبششی – روشن

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

خون سرخرگ بند ناف انسان همانند خون سرخرگ شکمی ماهی تیره اسست

 

به طور معمول سرخرگها دارای خون روشن و ساهرگ‌ها دارای خون تیره هستند، اما استثناهایی نیر وجود دارد که در کتاب درسی به شکل زیر است

سرخرگهای دارای خون تیره:

  • بند ناف جنین انسانی
  • سرخرگهای ششی انسان
  • سرخرگ شکمی ماهی
  • ابتدای سرخرگ کرم خاکی

سیاهرگهای دارای خون روشن

  • سیاهرگ بندناف انسان
  • سیاهرگ ششی انسان
  • سیاهرگهای آبششی خرچنگ دراز
نظرات شما