تست زیست شناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می‌کنند؟
«هر ویروسی که بتواند از طریق شکافهای کوچک دیواره به سلول میزبان وارد گردد، ممکن است ………….»
الف – پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید
ب- در پی فعالیت پلاسموسیتها غیر فعال شود.
ج- از طریق سلولهای غیرزنده، در بدن میزبان منتشر شود.
د- تحت تاثیر بازدارنده‌ها متابولیسم خود را متوقف نماید.
۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

پاسخ:

گزینه ۳ درست است
ویروس های گیاهی از طریق شکافهای کوچک دیواره وارد سلول می‌شوند.
الف) نادرست است چون هیچ کدام از ویروسهای گیاهی پوشش دار نیستند
ب) نادرست است چون پلاسموسیت‌ها در مهره‌داران دیده می‌شوند
ج) درست است چون ویروسهای گیاهی از طریق آوندهای چوبی می‌توانند در گیاه منتشر شوند
د) نادرست است چون ویروسها متابولیسم ندارند.

نظرات شما