تست زیست شناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

در مهندسی ژنتیک بعضی وکتورها می‌توانند …………….

۱) درون سلول میزبان به طور مستقل تکثیر شوند

۲) از آنزیمهای همانند سازی کننده‌ی میزبان استفاده کنند

۳) از طریق شلیک مستقیم به سلولهای میزبان وارد شوند

۴) به قطعات DNA با دو انتهای تک رشته‌ای تبدیل شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴  درست است.

همه وکتورها ( پلازمید ها و ویزوس‌های DNA دار) درون سلول میزبان و با استفاده از آنزیمهای DNA پلی مراز و هلیکاز می‌توانند به طور مستقل تکثیر شوند.(رد گزینه ۱ و ۲)

دقت کنید که ژن مورد نظر و  نه وکتور را به سلول گیاهی شلیک می‌کنند ( در گزینه ۳)

بعضی وکتورها مانند پلازمید Ti با اثر آنزیم محدود کننده به دو قطعه تبدیل می‌شوند پلازمید خطی  و ژن ایجاد کننده تومور.

نظرات شما