سوال زیست شناسی کنکورهای قبل رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

کدام عبارت درباره سلولهای سازنده‌ی تار کشنده‌ی ریشه‌ی هویج، درست است؟

۱) در پیوستگی شیره‌ی خام در آوندهای چوبی نقش دارند

۲) توسط سلول‌های مرده‌ی نوک ریشه محافظت می‌شوند

۳) در مجاورت سلولهای بنیادی مریستم ساز قرار می‌گیرند

۴) همواره پلی‌مری از اسیدهای چرب بر روی دیواره‌ی خود دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

سلولهای سازنده‌ی تار کشندده ( نوعی روپوست تمایز یافته) در پیوستگی شیره‌ی خام در آوندهای چوبی نقش دارند

 

بررسی سایر گزینه‌ها

سلولهای مریستمی ( نه تارهای کشنده) توسط سلولهای مرده‌ی نوک ریشه (کلاهک) محافظت می‌شوند

سلوولهای تار کشنده در منطقه‌ای بالاتر از (نه مجاور) منطقه مریستمی قرار دارند

سلولاهی روپوستی ریشه کوتیکول ندارند زیرا کوتین ضد آب بوده  و جلوی جذب مواد را میگیرد

نظرات شما