تست زیست شناسی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

۱) نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته همگی دارای دو گروه فسفات می‌باشند

۲) اکسونِ سلول‌های عصبی هیپوتالاموس در بخش‌های مختلف هیپوفیز ادامه می‌یابد

۳) تعدادی از هورمون‌های هیپوتالاموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می‌شوند.

۴)هر مولکولی که توسط RNA پلی‌مراز مورد رونویسی قرار می‌گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۳ درست است

اکسی توسین و ضدادراری از هورمون های هیپوتالاموسی اند که در هیپوفیز پسین ذخیره و به خون رها می شوند.

۱) می توانند به صورت سه فسفاته هم باشند.
۲) در هیپوفیز پسین ادامه دارند.
۴) RNA در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد.

 

 

 

نظرات شما