تست زیست شناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم تجربی

در پی مرگ گلبولهای فرمز در یک فرد بالغ کدام اتفاق روی می‌دهد؟

۱) هضم آهن توسط ماکروفاژها

۲) انتقال هموگلوبین آزادشده به مغز استخوان

۳) تولید دو ماده رنگی در کیسه صفرا

۴) ورود ترکیبی به چرخه متابولیک پروتئین‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

گلبولهای قرمزی که عمر آنها به پایان رسیده است در گذر از مویرک‌های باریک کبد و طحال آسیب می‌بینند و از بین می‌روند. هموگلبین آزاد شده به وسیله ماکروفاژها (در محل کبد و طحال) تجزیه می‌شود (رد گزینه ۲) و آهن آن بار دیگر به مغز استخوان انتقال می‌یابد (رد گزینه ۱) و  برای ساخته شدن گلبول جدید به کار می‌رود. گلوبین نیز وارد چرخه متابولیک پروتئین‌ها می‌وشد (تایید گزینه ۴) بیلی روبین که ماده اصلی صفراست به وسیله ماکروفاژها (در محل کبد و طحال نه در کیسه صفرا) از تجزیه هموگلوبین به وجود می‌آید (رد گزینه ۳)

نظرات شما