تست زیست کنکور سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

در یک فرد سالم، هرسلول موجود در خون که توانایی ………….. را دارد، نمی‌تواند …………

۱)انجام دیاپدز – در طول حیات خود از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید

۲) ذره خواری – یک میکروب خاص را از سایر میکروبها شناسایی کند.

۳) ورود به مرحله G2 سلولی – گیرنده آنتی ژنی داشته باشد

۴) تولید ماده گشاد کننده رگ‌ها – ماده ضد انعقاد خون تولید نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

بر اساس کتابهای درسی، نوتروفیل‌ها، ائوزوفیل‌ها و مونوسیت‌ها در خون و ماکروفاژها در بافت توانایی فاگوسیتوز (ذره خواری) داشته و فاگوسیت نامیده می‌شوند. بازوفیل‌ها نیز تا حدودی توانایی انجام فاگوسیتوز دارند. همه سلولهای ذکر شده به عنوان فاگوسیت از قسمتهای دفاع غیراختصاصی هستند و توانایی شناسایی یک میکروق خاص را از سایر میکروبها ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما