تست زیست شناسی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

کدام گزینه صحیح است؟

۱) جانداری با ساده‌ترین دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغییر رفتار   ژنتیکی است.

۲) در مواردی محرک شرطی می‌تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.

۳) بروز رفتار در هر جانور مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.

۴) در تغییر هر رفتار ژنتیکی آزمون و خطا نقش موثری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است.

در شرطی شدن کلاسیک که نوعی یادگیری است، هر گاه یک محرک بی اثر (مثل صدای زنگ در آزمایش پاولوف) به همراه یک محرک طبیعی ( مثلا غذا در آزمایش پاولوف) به جانور عرضه شود. پس از مدتی محرک بی‌اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ مناسب (مثلا ترشح بزاق در آزمایش پاولوف) در جانور می‌شود. به این محرک محرک شرطی می‌گویند.

گزینه ۱: عروس دریایی جانداری است با ساده‌ترین دستگاه گردش مواد که می‌تواند ساده‌ترین شکل یادگیری و تغییر رفتار یعنی عادی شدن در برابر حرکات مداوم آب را داشته باشد.

گزینه ۳: انعکاس‌ها نیز نوعی رفتار محسوب می‌شوند و همان طور که می‌دانید مغزی یا نخاعی می‌باشند که در اغلب انعکاس‌های نخاعیِ نخاع و دستگاه عصبی محیطی نقش داشته و مغز فاقد نقش است. همچنین باید توجه داشت که جانورانی وجود دارند که دارای رفتار هستند ولی مغز ندارند.

گزینه ۴: آزمون و خطا (شرطی شدن فعال) نوعی از یادگیری (تغییر شکل رفتار ژنتیکی) است و انواع دیگری از یادگیری نیز وجود دارد.

نظرات شما