تست سالهای قبل زمین شناسی کنکور با پاسخ تشریحی

کدام عامل‌ها سبب می‌شود خاک در بیابان‌ها معمولاً نازک و به صورت تکه تکه باشد؟

۱) هوازدگی شیمیایی زیاد، بارش کم، وزش باد زیاد

۲) هوازدگی شیمیایی کم، بارش کم، پوشش گیاهی کم

۳) هوازدگی شیمیایی کم، فرسایش آبی و بادی زیاد

۴) هوازدگی شیمیایی کم، فرسایش آبی کم و فرسایش بادی زیاد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۳ درست است

خاک های نواحی بیابانی، به علت هوازدگی شیمیایی کم و فرسایش آبی و بادی زیاد، معمولا نازک و به صورت تکه تکه اند.

نظرات شما