سوال زمین شناسی کنکورهای قبلی رشته علوم تجربی

لایه‌های هوای اطراف زمین از نظر گازهای نجیب متفاوت‌اند. به طور مثال در …………………. هلویم زیاد و آرگون بسیار کم است.

۱) یونسفر

۲) هتروسفر

۳) ترموسفر

۴) هوموسفر

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۲ درست است.

با توجه به شکل صفحه ی ۱۶ کتاب درسی، در بخشی از لایه ی هتروسفر(ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلومتری) میزان هلیوم اتمی
بیش تر از سایر گازهای نجیب است.

 

 

 

 

نظرات شما