تست زبان انگلیسی عمومی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

My parents will ………………. my mail to China while I am working there.

۱) stick

۲) forward

۳) compose

۴) mention

++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است

معنی گزینه ها:

۱) چسبیدن، چسباندن

۲) ارسال کردن، فرستادن

۳) نوشتن

۴) گفتن، ذکر کردن

معنی جمله:

«در حالی که در چین کار می‌کنم، پدر و مادرم نامه‌هایم را به آنجا خواهند فرستاد»

نظرات شما