تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای قبل با پاسخ

……………………….. we tried to stop him, he kept on ……………..

۱) As / talk

۲) However / talking

۳) While / to talk

۴) Although / talking

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است
« اگر چه سعی کردیم تا او را متوقف کنیم او به صحبت کردن ادامه داد»

نکته‌ها:

با توجه به معنی باید جمله را با حرق ربط تضاد عیرمستقیم کامل کنیم که کلمه although مناسب است.

بعد از افعال دو کلمه‌ا‌ی فعل به صورت مصدر می‌آید.

 

نظرات شما