سوال زبان انگلیسی سالهای قبل با پاسخ تشریحی

Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet

“I stood up to speak and my ——— went blank”. Has this ever happened to you? You may be nervous in front of an audience. You may be worried that you didn’t prepare enough.

۱) humor

۲) presentation

۳) mind

۴) impression

 

 

 

پاسخ: گزینه ۳ درست است.

معنی متن:

من ایستادم تا صحبت کنم و ذهنم خالی شد. (نتوانستم چیزی به یاد بیاورم.) آیا این (موضوع) تاکنون برای شما اتفاق افتاده است؟ شما ممکن است در مقابل حضار عصبی شوید. شما ممکن است نگران شوید که به اندازه ی کافی آماده نیستید.

معنی گزینه ها:

۱) شوخ طبعی

۲) ارائه، بیان
۳) ذهن

۴) اثر، تأثیر، برداشت

نظرات شما