تست ریاضی کنکور سالهای قبل رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

با ارقام ۱ و ۲ و ۳ و … و ۹ بخ چند سریق می‌توان یک عدد ۵ رقمی ساخت به طوری که درست ۲ رقم آن زوج باشند؟

۱) ۶۴۰۰

۲) ۷۲۰۰

۳) ۸۴۰۰

۴)۹۶۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

 

راه حل:

r103 p 94 r

 

نظرات شما