سوال ریاضی کنکورهای قبل رشته انسانی

اگر با نرخ بهره ۲۴ درصد در سال، پایان هر ماه سود را به سرمایه اضافه کنند، پس از ۵ سال سرمایه شود؟

(log 102 = 2.0086 , log 328 = 2.5160 )

۱) ۲.۰۸

۲) ۲.۸۴

۳) ۳.۰۴

۴)۳.۲۸

 

 

 

 

 

پاسخ:

riazi ensani 93 -117p

نظرات شما